แพทย์หญิง ปนียา ตปนียางกูร

ความชำนาญ

  • จักษุกรรมและเลสิก
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาต้อหิน พ.ศ. 2557

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ไม่มีตารางออกตรวจ