ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 

#สิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 (TH / EN)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับ
 7. แผนที่บริษัท 
 8. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 7 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก)
 9. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 7 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข)
 10. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 7 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค)
 11. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46  ประจำปี 2566
 12. รายงานประจำปี 2566 (One Report 2023)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565

#สิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2565
 2. รายงานการประชุมครั้งที่ 44 ประจำปี 2564
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับ
 7. แผนที่บริษัท
 8. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก)
 9. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข)
 10. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค)
 11. KDH แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 12. หน้าปกเล่มรายงานประจำปี 2564
 13. รายงานประจำปี 2564
 14. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565