นายแพทย์ วินัย พอล

ความชำนาญ

  • มะเร็ง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ. 2557

ประเภท

  • แพทย์นอกเวลา
ไม่มีตารางออกตรวจ