วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านฝั่งธนบุรีพันธกิจ


ภารกิจ (Mission)

 • เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนด
 • ให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่คุ้มค่า สนองตอบต่อความประสงค์ของผู้ป่วยและผู้รับบริการ
 • เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทางสุขภาพของชุมชนที่มีความต้องการ ที่พิเศษไม่เหมือนใคร ทั้งกลุ่มลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ
 • มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเสมอภาค มุ่งสร้างความดึงดูดใจในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดไว้

ค่านิยม (Values) บริษัทได้กำหนดค่านิยม ตาม BDMS Core value ดังนี้

 • B (BEYOUND EXCELLENCE) เหนือกว่าความเป็นเลิศ
  มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานระดับสูง ปรับปรุงกระบวนการและผลปฏิบัติงาน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและปฏิบัติงานสำเร็จวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • D (DEEP EMPATHY) สร้างให้เกิดความเข้าใจ
  รับฟังความกังวลใจของผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นแสวงหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้อื่นเข้าใจปัญหาที่แท้จริง พร้อมแก้ไขปัญหาได้
 • M (MORAL COMMITMENT) จรรยาบรรณธำรงไว้
  เปิดเผยและซื่อสัตย์ในการทำงาน ปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับความเชื่อ ยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กรยึดมั่นค่านิยมองค์กรแม้มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
 • S (SERVICE WITH THAI HOSPITALITY) คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ
  หมั่นติดตามและมีการสื่อสารที่ชัดเจน ปฏิบัติหน้าที่เสมือนความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อใช้บริการ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

 • สถาบันโรคภูมิแพ้ ดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เริ่มค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิด , food challenge และรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญ
 • ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ดูแลผู้ป่วยทาง Orthopedic ทั่วไป เช่น Fracture dislocation แลผู้ป่วยทาง Orthopedic เฉพาะทาง เช่น Spine Surgery , Joint replacement เป็นต้น
 • ให้การ
 • ผู้รับบริการดูแลสุขภาพจากโรคที่เป็น ที่จำเป็นนอกเหนือจากโรคที่เป็น

กำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายใน 5 ด้าน ที่ชัดเจนในปี 2562

Key Performance Measures 2560 2562
1. Clinical Excellence
1.1 สอดคล้องกับ Core Competency
1.2 IQS Score

80%
80%

80%
80%
1. NPS Score 2. Empathic Score ≥ 4.8
≥ 80%
≥ 4.8
≥ 80%
3. People Excellence
- Staff Engagement
- Mandatory

≥ 80%

≥ 80%
Pass >80%
4. Innovation Excellence
- ลด Service Time
- Cost
- Innovation

10%
2%

Project/department/year
5. Financial Excellence
- Revenue Growth
- EBITDA

11.6% 13%

8%
14.5%