รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

ความชำนาญ

  • โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภท

  • แพทย์นอกเวลา
ไม่มีตารางออกตรวจ