นายแพทย์ ปรีชา แสนยานุสิทธิ์กุล

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
  • โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต ปี พ.ศ. 2556

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17:00 น.
วันพุธ 08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์ 08:00 - 16:00 น.