VIP Room

หมายเหตุ

  1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
  3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
  4. อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนก Admission
​โทร : 02-408-0144