อาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์คืออะไร

09 มิถุนายน 2566

แพทย์หญิง ศยามล ศุภโอภาสพันธุ์

อาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์คืออะไร
 

       " อาชีวอนามัย " (Occupational health) หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยของคนทำงาน โดยผู้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขจากสาขาวิชาชีพใดก็ได้ ส่วนอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine) มีความหมายเฉพาะลงไป หมายถึง การดำเนินการดูแลสุขภาพของคนทำงานโดยใช้ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ ดำเนินการโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู การส่งต่อผู้ป่วยที่เกิดจากโรคจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น หรือบริการสุขภาพอื่นๆด้วย กล่าวคือ อาชีวเวชศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของงานอาชีวอนามัย

 

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์คือใคร และมีบทบาทอย่างไร
 

       " แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physician) คือ แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ประเมินและจัดการป้องกันการบาดเจ็บ  หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

       อาชีวเวชศาสตร์ เป็นสาขาเวชศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานในสถานที่ทำงาน เป้าหมายของอาชีวเวชศาสตร์คือ การป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนงาน โดยทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เช่น นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัด เพื่อให้การดูแลอย่างครอบคลุมแก่คนงาน

     โดยรวมแล้วอาชีวเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เริ่มตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและยังเป็นช่วยลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นของนายจ้างอีกด้วย​​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกตรวจสุขภาพ
โทร. 02-408-0123

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

เพิ่มเพื่อน

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ศยามล ศุภโอภาสพันธุ์
ความชำนาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป