• ติดต่อเรา
 • th

  • cn
  • en
  • th
วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านฝั่งธนบุรี
พันธกิจ (Mission) : 
 • เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนด
 • ให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่คุ้มค่า สนองตอบต่อความประสงค์ของผู้ป่วยและผู้รับบริการ
 • เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทางสุขภาพของชุมชนที่มีความต้องการที่พิเศษไม่เหมือนใคร ทั้งกลุ่มลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ
 • มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเสมอภาค มุ่งสร้างความดึงดูดใจในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดไว้

ค่านิยม (Values) : 
ค่านิยม บริษัทได้กำหนดค่านิยม ตาม BDMS Core value ดังนี้
 • B (BEYOUND EXCELLENCE) เหนือกว่าความเป็นเลิศ: มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานระดับสูง ปรับปรุงกระบวนการและผลปฏิบัติงาน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและปฏิบัติงานสำเร็จ วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • D (DEEP EMPATHY) สร้างให้เกิดความเข้าใจ: รับฟังความกังวลใจของผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นแสวงหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้อื่น เข้าใจปัญหาที่แท้จริงพร้อมแก้ไขปัญหาได้
 • M (MORAL COMMITMENT) จรรยาบรรณธำรงไว้: เปิดเผยและซื่อสัตย์ในการทำงาน ปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับความเชื่อ ยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร ยึดมั่นค่านิยมองค์กรแม้มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
 • S (SERVICE WITH THAI HOSPITALITY) คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ: หมั่นติดตามและมีการสื่อสารที่ชัดเจน ปฏิบัติหน้าที่เสมือนความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อใช้บริการ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
 • สถาบันโรคภูมิแพ้ ดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เริ่มค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิด , food challenge  และรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญ
 • ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ดูแลผู้ป่วยทาง Orthopedic ทั่วไป เช่น Fracture dislocation แลผู้ป่วยทาง Orthopedic เฉพาะทาง เช่น Spine Surgery , Joint replacement เป็นต้น
 • ให้การ
 • ผู้รับบริการดูแลสุขภาพจากโรคที่เป็น ที่จำเป็นนอกเหนือจากโรคที่เป็น 

กำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายใน 5 ด้าน ที่ชัดเจนในปี 2562
 
Key Performance Measures Target Target
2560 2562
1. Clinical Excellence
1.1 สอดคล้องกับ Core Competency
​1.2 IQS Score
 

80%
80%

80%
80%
1. NPS Score
2. Empathic Score
≥  4.8
≥ 80%
≥  4.8
≥ 80%
3. People Excellence
    -  Staff Engagement
    -  Mandatory

≥  80%
 

≥ 80%
Pass >80%
4. Innovation Excellence
    -  ลด Service Time
    -  Cost 
    -  Innovation

10%
2%


Project/department/year
 
5. Financial Excellence
    -  Revenue Growth 
    -  EBITDA

11.6%
13%

8%
14.5%