• Contact us
  • en

    • cn
    • en
    • th
ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 [ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 [ดาวน์โหลด]
ข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  [ดาวน์โหลด]
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ  [ดาวน์โหลด]
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน  [ดาวน์โหลด]
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ  [ดาวน์โหลด]
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  [ดาวน์โหลด]
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. [ดาวน์โหลด]
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [ดาวน์โหลด]
ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [ดาวน์โหลด]
KDH แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  [ดาวน์โหลด]
รายงานประจำปี 2562 Annual Report 2562 ​[ดาวน์โหลด]