การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)

13 พฤษภาคม 2563


การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
ตรวจเพื่อวัดความสามารถของการได้ยินเสียงหรือระดับความดังที่เริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ในความถี่ต่างๆ และเสียงพูด การตรวจการได้ยินแบบมาตรฐานได้แก่

 1. การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ เพื่อแยกชนิดของการสูญเสียการได้ยิน ว่าเป็นการสูญเสียการได้ยินจากสาเหตุใด
  • การนำเสียงเสื่อม คือ มีความผิดปกติของหูชั้นนอก และ/หรือ หูชั้นกลาง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหูชั้นนอกอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ แก้วหูทะลุ น้ำขังในหูชั้นกลาง กระดูกหูเคลื่อนหรือติด รูหูตีบตัน ฯลฯ
  • ประสาทหูเสื่อม คือ มีความผิดปกติของหูชั้นใน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมตามวัยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า40ปี ประสาทหูเสื่อมจากการได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดัง/ใช้ยาที่มีผลต่อประสาทหูชั้นใน/การติดเชื้อ  หูดับเฉียบพลัน เนื้องอกของเส้นประสาทหู ความผิดปกติของสมอง เช่น เส้นเลือดสมองตีบ ฯลฯ
  • ความผิดปกติแบบผสม คือ มีการนำเสียงเสื่อมร่วมกับประสาทหูเสื่อม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากแก้วหูทะลุจากแรงระเบิด ทำให้ประสาทหูเสื่อมร่วมด้วย การติดเชื้อจากหูชั้นกลางไปยังประสาทหูชั้นใน ฯลฯ
   ***นอกจากนี้ยังช่วยบอกความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินว่าอยู่ในระดับใด หูปกติ-หูตึงน้อย-หูตึงปานกลาง-หูตึงมาก-หูตึงรุนแรง-หูหนวก
 2. การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด เพื่อดูว่าหูของผู้ป่วยมีความไวต่อการฟังคำพูดเพียงใด และมีความสามารถในการแยกเสียงและเข้าใจความหมายของคำพูดมากน้อยเพียงใด เพื่อประกอบการวินิจฉัยและหาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินต่อไป

ข้อบ่งชี้สำหรับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

 1. มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน
 2. มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหู เช่น  เสียงรบกวนในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน หน้าเบี้ยว ซึ่งการตรวจสมรรถภาพการได้ยินมีความจำเป็นในผู้ป่วยบางราย
 3. บาดเจ็บบริเวณหูและศีรษะ ร่วมกับมีการสูญเสียการได้ยิน
 4. ตรวจก่อน/หลัง การผ่าตัดหู หรือ การใช้ยากลุ่มที่อาจทำลายประสาทหู
 5. ได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดัง ทำงานในที่มีเสียงดัง
 6. มีประวัติหูตึง หูหนวกที่เป็นกรรมพันธุ์
 7. ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง
 8. เด็กที่พูดช้า พูดผิดปกติ หรือ มีปัญหาการเรียนรู้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน